Naše Motto


„Každá škola má byť ako ohnivko v reťazi, v ktorej sa jeden článok spája s druhým a tak sa vytvorí súvislosť celku“ Ján Amos Komenský

Get Adobe Flash player

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline oznamuje, že v zmysle platných predpisov a po dohode so zriaďovateľom, sa zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018  uskutoční v dňoch

30.4.2018 - 4.5.2018

 od 7.00 – 16.00 hod

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti, ktorú si rodič vyzdvihne v materskej škole od 23.4.2018 v čase od 7.00 hod – 16.00 hod.

 

Kontakt

Základná škola s materskou školou
Ulica sv. Gorazda 1
Žilina, 01008
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Základná škola 041/5656878

Materská škola 041/5253779

Školská jedáleň 041/5656534

FAX 041/5656878


Zápis do 1. ročníka

 Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka (0. ročníka po  splnení zákonných podmienok) v školskom roku 2018/2019 sa uskutoční v nasledovných dňoch:

 

4.4.2018 /streda/ v čase od 14,00 do 18,00 hod.

5.4.2018 /štvrtok/ v čase od 14,00 do 18,00 hod.

6.4.2018 /piatok/ v čase od 14,00 do 18,00 hod.

 

Ak zápis nestihnete alebo sa ho nemôžete pre chorobu zúčastniť,

kontaktujte vedenie školy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Zápis detí sa uskutoční v hlavnej budove na prízemí v triedach 0.ročník, 2.A, 2.B. Pri zápise predloží zákonný zástupca dieťaťa rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Tu si môžte stiahnuť zápisný lístok žiaka do 1. ročníka a doma si ho v pokoji vypísať.

doc verzia

pdf verzia


Zápisu sa musia zúčastniť deti, ktoré do 31.08.2018 dovŕšia vek 6 rokov a tie deti, ktoré mali v školskom roku 2017/2018 odloženú povinnú školskú dochádzku.

Nadané deti - zápis

Zapísať dieťa do triedy pre intelektovo nadané deti je možné až do 20.4.2018


V 1. ročníku otvárame okrem klasických tried aj triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým  nadaním podľa Programu APROGEN (Alternatívny program edukácie nadaných).

Výber žiakov do tried Programu APROGEN sa uskutoční v spolupráci s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Žiline na základe psychologických testov podľa pokynov a identifikačných zásad vypracovaných autorkou projektu. Testy sa uskutočnia v mesiacoch máj – jún 2018.

Rodičia, ktorí majú záujem zaradiť svoje dieťa do Programu APROGEN si môžu vyzdvihnúť žiadosť na riaditeľstve školy, alebo pri zápise do 1.ročníka, prípadne na školskej webovej stránke.

Všetky ďalšie informácie o Programe APROGEN získate na webovej stránke školy – www.zsgorazda.sk.

Škola ponúka:

- kvalitnú výchovu a vzdelávanie zamerané na

·        výučbu cudzích jazykov ( od 1. ročníka anglický jazyk, od 7.  ročníka nemecký jazyk alebo ruský jazyk alebo francúzky jazyk)

·        na matematiku a prácu s informáciami

·       na projektovú výchovu a interaktívne vyučovanie

·       na vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (Program APROGEN)

- spoluprácu so špeciálnou pedagogičkou v škole – konzultačný servis pre rodičov a žiakov

- spoluprácu s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Žiline

- komunikáciu s rodičmi žiakov formou internetovej žiackej knižky

- webovú stránku školy www.zsgorazda.sk s komplexnou informáciou o výsledkoch práce školy, úspechoch žiakov a aktivitách školy

- pre žiakov zapojených do Projektu APROGEN hravé dni, tvorivé dielne a konferencie za aktívnej účasti rodičov

- dni otvorených dverí pre rodičov a širšiu verejnosť

- prácu v záujmových útvaroch (krúžkoch)

- lyžiarsky, plavecký výcvik a školu v prírode

- exkurzie, výlety, didaktické hry a cvičenia v prírode

- prácu v žiackom školskom parlamente

- stravovanie v školskej jedálni

- Školský klub detí

- pitný režim pre deti školského klubu

- možnosť žiakov zapájať sa do jazykových, literárnych, matematických, výtvarných, športových a iných súťaží a olympiád

- veľmi dobré materiálne a technické vybavenie vytvárajúce kvalitné podmienky pre výchovu a vzdelávanie

·       jazykové laboratórium na výučbu anglického jazyka

·       učebňu na výučbu nemeckého jazyka

·       3 počítačové učebne

·       4 učebne s interaktívnou tabuľou

·       vybavenie dataprojekciou

·        učebňu technickej výchovy (dielňa zameraná na obrábanie kovu a dreva)

·       telocvične: veľkú, malú – gymnastickú, posilňovňu

·       saunu v budove školy

·       športový areál

·       školskú záhradu

·       oddychový areál pre materskú školu

 

Spolupracujeme:

 

s MŠ na sídlisku Vlčince – MŠ Ulica sv. Gorazda 1, MŠ Borodáča 7, MŠ Borodáča 6

s Národným parkom Malá Fatra

s Krajskou knižnicou Žilina

s CPPPa P v Žiline

 

Naša škola je zapojená do dlhodobých projektov:

·       Správaj sa normálne (v spolupráci s mestskou políciou)

·       Cesta

·       APROGEN

·       Viem, že...

·       Modernizácia vzdelávacieho procesu

·       Vzdelávanie učiteľov  v oblasti cudzích jazykov

·       projekty vyhlasované nadáciou Orange

·       Škola spolupracujúca s UNICEF

 

Informácie: www.zsgorazda.sk , tel.: 041/ 5656 878

                     e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

                                                              

Mgr. Jozef Englárt

                                                                  riaditeľ školy

Copyright © 2018 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina  Rights Reserved.