Ulica sv. Gorazda 1,
010 08 Žilina

041/5656878
skola@zsgorazda.sk


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zsgorazda/public_html/www/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

ŠKOLSKÁ PRIPRAVENOSŤ

 

K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

 

Vstup do školy je pre dieťa prvým vážnym krokom zo sveta hier do sveta dospelých. Nároky na dieťa sú vysoké a preto by do prvých ročníkov mali ísť tie deti, ktoré požiadavky školy budú zvládať bez väčších ťažkostí.

Školská pripravenosť, resp. zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývinu duševných a telesných schopností dieťaťa, ktoré mu umožňujú úspešne zvládať školské požiadavky.
Dieťa zrelé po rozumovej stránke má bohatšie vedomosti a poznatky o blízkom a vzdialenom okolí. Vie ako sa volá, koľko má rokov, kde býva. Rozlišuje základné farby, tvary, veľkosť, rozmery. Vie čo je napr.: vysoký - nízky, veľa - málo, všetko - nič, rýchlo - rýchlejšie - najrýchlejšie, napravo - naľavo, vpredu - vzadu. Vie narátať do päť, chápe pojem množstva. Ľahko sa učí básničky, pesničky. Chápe dej, obsah rozprávky, príbehu. Vie, kedy je dnes, včera, zajtra. Pozná ročné obdobia. Chce vedieť viac, veľa sa vypytuje. Dokáže sa úmyselne sústrediť, aspoň 15 - 20 minút, na činnosť a nedá sa vyrušiť. Činnosť chce dokončiť aj napriek prekážkam. Dieťa má bohatšiu slovnú zásobu. Vyjadruje sa v rozvinutých 5 - 6 slovných vetách. Pýta sa na neznáme slová. Vie porozprávať obsah rozprávky, alebo čo robilo cez deň. Jeho reč je čistá, dokáže vysloviť všetky všetky hlásky. Nehovorí maznavo, nezajakáva sa. Ak pretrváva zlá výslovnosť, je potrebné požiadať detského lekára o doporučenie k logopédovi a pravidelne s dieťaťom precvičovať správnu výslovnosť.
Telesnú zrelosť u dieťaťa posudzuje detský lekár. Takto zrelé dieťa má obratné pohyby. Dokáže udržiavať rovnováhu, skákať na jednej nohe, aj znožmo, chytať a hádzať loptu, hojdať sa, preliezať prekážky, pokúša sa jazdiť na bicykli. Pohyby sú koordinované, úspornejšie. Vie používať nožničky, lopatky, kladivká. Dieťa si vie zaviazať šnúrky, obliecť sa, používa príbor. Správne drží ceruzku, dokáže odkresliť jednoduché tvary (kruh, štvorec, trojuholník...). Vie nakresliť postavu človeka s prvkami oblečenia. Ak dieťa pri práci používa prevažne ľavú ruku, nesmieme ho násilne precvičovať. Mohlo by to mať negatívny vplyv na jeho duševný stav a psychický vývin.

Citová a sociálna zrelosť sa prejavuje určitým stupňom samostatnosti a nezávislosti dieťaťa od rodičov. Vydrží už určitú časť dňa mimo rodinu. Bez ťažkostí nadväzuje kontakt s deťmi a dospelými. Cíti sa dobre v skupine detí a vyhľadáva ich. Dokáže sa podriadiť pravidlám hry. Berie ohľad na iné deti - požičia hračku, dokáže pomôcť. Ovláda základné pravidlá slušného správania - vie sa pozdraviť, poďakovať, poprosiť, správa sa slušne pri jedle.

Približne 10% predškolákov býva z rôznych dôvodov nedostatočne pripravených na vstup do školy. Existujú určité rizikové skupiny detí. Napríklad deti z rizikového tehotenstva, ťažkého pôrodu, deti narodené predčasne, deti s väčšími zdravotnými problémami, chronickými ochoreniami, alergici. U niektorých detí ide o nerovnomerné dozrievanie jednotlivých schopností, napr.: nečistá reč, telesná neobratnosť, nevyhranená ručnosť (ani pravák - ani ľavák). Problémy často mávajú aj deti, ktoré pred školou nechodili do materskej školy. U chlapcov býva sociálna a pracovná zrelosť nižšia ako u dievčat, pretože ich schopnosti pre školskú prácu dozrievajú neskôr ako u dievčat. Vhodnosť zaškolenia treba zvážiť aj vtedy, keď do života dieťaťa zasiahli, traumatizujúce udalosti - rozvod rodičov, úmrtie blízkeho človeka, zmena bydliska, viac jazyčné prostredie. Adoptované deti bývajú často oneskorené v telesnom a duševnom vývoji. Odporúčame rodičom presvedčiť sa o školskej zrelosti aj u "letných detí", narodených v mesiacoch máj až august. Sú však aj deti menej nadané, ktorým by odklad školskej dochádzky nepomohol. Pre ne je vhodnejšie do školy nastúpiť.

Povinnosťou každého rodiča je dieťa do školy zapísať. Školopovinným sa stáva každé dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov do 31. augusta v kalendárnom roku. Rodič môže požiadať, aby bolo zaradené do školy aj dieťa narodené od septembra do decembra kalendárneho roka. Predčasné zaškolenie však musí doporučiť pedagogicko-psychologická poradňa.
 Rodič môže požiadať aj o odklad. Riaditeľovi ZŠ musí predložiť písomnú žiadosť o odklad, doloženú odporúčaním od psychológa, detského lekára, logopéda alebo odborného lekára. O odklade rozhoduje riaditeľ základnej školy. V krajných prípadoch, ak dieťa zlyháva v školskej práci je možné navrhnúť dodatočný odklad školskej dochádzky v rámci prvého polroku. Toto je však naozaj výnimočné riešenie. Nevydarený školský pokus však už zanechá v dieťati hlboké stopy. Aby sa týmto situáciám predchádzalo, je jednoduchšie po zápise do školy, prihlásiť dieťa na vyšetrení školskej zrelosti v pedagogicko-psychologickej poradni. Rodič tak získa informácie o schopnostiach svojho dieťaťa, o úrovni jeho pripravenosti do školy. V poradni získa podnety a rady ako cielenejšie rozvíjať niektoré schopnosti dieťaťa v záujme harmonizácie jeho vývinu. Na základe výsledkov vyšetrenia psychológ odporúča zaškolenie alebo odklad školskej dochádzky. Toto opatrenie chápeme ako šancu poskytnutú dieťaťu, aby o rok staršie, vyspelejšie, skúsenejšie, psychicky a fyzicky odolnejšie, mohlo ľahšie a bez problémov zvládať školské povinnosti.