Ulica sv. Gorazda 1,
010 08 Žilina

041/5656878
skola@zsgorazda.sk


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zsgorazda/public_html/www/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Výchovná poradkyňa: Mgr. Ivana Púčková

Konzultačné hodiny:
pondelok:  12:30 – 14:00 hod /kancelária výchovného poradcu/

Hlavné úlohy výchovného poradenstva:

  • poskytovať poradenské služby v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov
  • v spolupráci s triednymi učiteľmi predchádzať a riešiť výchovné a vzdelávacie problémy žiakov
  • poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov
  • venovať pozornosť problémovým žiakom s poruchami správania, učenia a  žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • v spolupráci so špeciálnym pedagógom zabezpečovať diagnostiku žiakov s poruchami učenia a správania
  • poskytovať informácie a usmerňovať žiakov v oblasti vzdelávania a profesijnej orientácie
  • spracovať a predkladať štatistické údaje o záujme a  zaradení žiakov na ďalšie vzdelávanie
  • poskytovať požadované informácie a komunikovať so Školským výpočtovým strediskom v Liptovskom Mikuláši
  • spolupracovať s ďalšími inštitúciami – CPPPaP, ÚPSVaR

Užitočné informácie:
www. svslm.sk
www.stredneskoly.eu