Naše Motto


„Každá škola má byť ako ohnivko v reťazi, v ktorej sa jeden článok spája s druhým a tak sa vytvorí súvislosť celku“ Ján Amos Komenský

Get Adobe Flash player

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline oznamuje, že v zmysle platných predpisov a po dohode so zriaďovateľom, sa zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018  uskutoční v dňoch

30.4.2018 - 4.5.2018

 od 7.00 – 16.00 hod

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti, ktorú si rodič vyzdvihne v materskej škole od 23.4.2018 v čase od 7.00 hod – 16.00 hod.

 

Kontakt

Základná škola s materskou školou
Ulica sv. Gorazda 1
Žilina, 01008
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Základná škola 041/5656878

Materská škola 041/5253779

Školská jedáleň 041/5656534

FAX 041/5656878


Presný čas

„Každá škola má byť ako ohnivko v reťazi, v ktorej sa jeden článok spája s druhým a tak sa vytvorí súvislosť celku“

Ján Amos Komenský

 

 

Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline je plnoorganizovaná sídlisková škola, ktorá otvorila brány prvým žiakom v školskom roku 1973/1974. Od 1. januára 2005 bola k základnej škole pričlenená materská škola. Súčasťou školy je aj školský klub detí a školská kuchyňa.

Pôvodná budova školy bola projektovaná ako 22 triedna. Súčasná situácia je úplne iná. V posledných školských rokoch sa počet tried základnej školy pohybuje okolo 30 a 3 triedy materskej školy. Na triedy sú prerobené aj priestory, ktoré v minulosti slúžili na mimovyučovaciu činnosť žiakov a ako herne školského klubu detí. Časť priestorov chodieb na prvom poschodí bola prerobená na dve triedy, pretože škola má nedostatok priestorov na kvalitnú výučbu.

Budova školy je umiestnená na začiatku sídliska Vlčince v peknom prírodnom prostredí s dostatočným množstvom zelene. Súčasťou areálu školy sú ihriská a školská záhrada, kde sa môžu žiaci realizovať v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov. Areál využívajú aj deti materskej školy a žiaci školského klubu detí v mimo vyučovacom čase

Školu navštevujú žiaci zo sídliska Vlčince podľa školského obvodu, ale aj žiaci z ostatných mestských častí. V špeciálnych triedach pre intelektovo nadané deti sú zaradení žiaci z celého okresu Žilina, aj z Kysuckého Nového Mesta. Škola pokrýva územie v rozsahu 34 ulíc, ku škole je v rámci obvodu pričlenená obec Mojš.

Škola disponuje rôznorodým zložením žiakov, od intelektovo nadaných žiakov až po žiakov s poruchami učenia a správania, ktorí sú individuálne integrovaní a a osobitnú pozornosť a pomoc pri vzdelávaní im venuje špeciálny pedagóg.

Na škole pôsobí stabilný pedagogický zbor, ktorý svojimi schopnosťami a pedagogickým majstrovstvom zabezpečuje kvalitné vzdelávanie všetkých žiakov. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Počet učiteľov sa pohybuje okolo čísla štyridsať. Okrem učiteľov pedagogickú činnosť vykonávajú kvalifikované vychovávateľky školského klubu detí a učiteľky materskej školy. Odbornosť vyučovania v 5.-9. ročníku sa v posledných školských rokoch pohybuje na úrovni 93%.

Zámerom školy je vytvoriť kvalitné podmienky na rozvoj vedomostí a schopností každého žiaka s ohľadom na jeho intelektuálne, povahové a fyzické možnosti, v súlade so štátnym a školským vzdelávacím programom.

Školský vzdelávací program ISCED 1 a ISCED 2 pre klasické a intelektovo nadané triedy je zameraný:

- na výučbu cudzích jazykov anglického jazyka zvýšenou hodinovou dotáciou, nemeckého jazyka zaradením jeho vyučovania v 5. ročníku ZŠ, v triede kde bolo zavedené rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, čím škola pokračuje v dlhodobej tradícií výučby cudzích jazykov

- matematiku a informatiku, prácu s informáciami s cieľom zdokonaľovať prácu žiakov s modernými informačnými prostriedkami

- na vzdelávanie intelektovo nadaných detí v špeciálnych triedach na základnej škole

- na projektovú výchovu a tvorbu projektov vo vyučovaní jednotlivých predmetov so zameraním na zmenu atmosféry a komunikácie v triede s využitím prvkov modernizácie súčasnej školy

Copyright © 2018 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina  Rights Reserved.