Ulica sv. Gorazda 1,
010 08 Žilina

041/5656878
skola@zsgorazda.sk


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zsgorazda/public_html/www/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198


Snívam o škole, ktorá je  miestom, kde sa žije a učí,

o škole, v ktorej má úcta k človeku prednosť pred jeho výkonom,

v ktorej je možné človekom byť a človekom sa stávať.

Snívam o škole, ktorá pomáha uniesť obavy a prebúdza netušené schopnosti,

o škole, ktorá praje spolupráci a nepotrebuje konkurenciu,

o škole, ktorá povzbudzuje zvedavosť a skúmavosť,

v ktorej nie je strach z otázok a je priestor k objavovaniu.

Snívam o škole, v ktorej je rovnováha medzi prácou a hrou, aktivitou a

stíšením, všedným a slávnostným a v ktorej majú priestor i konflikty,

o škole, ktorá je priateľská k chybám a nerobí si nárok na dokonalosť,

o škole, ktorá si je vedomá svojich hraníc a aj ich uznáva,

o škole, pre ktorú sa nežije, ale v ktorej je možné určitú časť dňa žiť.

Pretože škola nie je život a ani nie je v živote tým „jediným“

a pretože škola nemá právo život ovládať a riadiť.

 

Martin Jäggle

 

 

Nadané deti


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline oznamuje rodičovskej verejnosti, že naša škola ako jediná v okrese Žilina v školskom roku 2014/2015 otvára triedy 1. ročníka pre deti so všeobecným intelektovým nadaním podľa Programu APROGEN (Alternatívny Program Edukácie Nadaných) PhDr. Jolany Laznibatovej CSc. Prvýkrát sme triedy s týmto zameraním otvorili v školskom roku 2003/2004.
Diagnostika žiakov do tried pre deti so všeobecným intelektovým nadaním v 1. ročníku sa uskutoční v spolupráci s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Žiline na základe psychologických testov podľa pokynov a identifikačných zásad vypracovaných autorkou Programu APROGEN. Dieťa, ktoré bude zaradené do tohto výchovno – vzdelávacieho programu musí splniť všeobecne platnú a medzinárodne uznávanú hranicu nadania IQ 130 a viac. Testy sa uskutočnia v mesiaci apríl a máj 2014. 
Rodičia, ktorí majú záujem zaradiť svoje dieťa do triedy pre deti so všeobecným intelektovým nadaním v 1. ročníku, môžu si prihlášku vyzdvihnúť a vyplnenú vrátiť na riaditeľstve tunajšej školy do 15. apríla 2014 . Rodič môže svoje dieťa zapísať do základnej školy podľa vlastného výberu a na tunajšej škole podá len žiadosť o prijatie do Programu APROGEN. Rozhodnutie o zaradení do tohto vzdelávacieho modulu dostane písomne príslušná škola, ako aj zákonný zástupca dieťaťa. Všetky ďalšie informácie o škole a tiež prihlášku do triedy pre intelektovo nadané deti získate na našej webovej stránke: www.zsgorazda.sk